TRANCIN´37

TRANCIN´ episode 37 (8.1.2018)
– do auta: http://bit.ly/trancin37
– poslech: https://www.mixcloud.com/dja75cz/a75-trancin-episode-37-08012018/
– HD video: https://youtu.be/1BiIHKeCjcI